Hoolekogu

Vastse-Kuuste Kooli HOOLEKOGU

Vanemate esindajad - Jaanika Anderson, Maarika Kalev, Veljo Saarniit, Lennart Liba, Pille Bebelev, Toomas Anni, Aire Hernits, Anne London, Merle Lill

Õppenõukogu esindaja - Kersti Lillo

Õpilasesinduse esindaja - Tagmar Lill (9. klassi õpilane)

Põlva Vallavolikogu esindaja - Janno Simso

Alus: Põlva Vallavalitsuse 22.11.2017.a. korralduse nr 2-3/612 "Põlva valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine".