Dokumentatsioon

ÕIEND Vastse-Kuuste Koolis teostatud  temaatilise haldusjärelvalve kohta

Vastse-Kuuste Kooli  ÕPPEKAVA  (Põhikooli riiklik õppekava  - hindamine ning klassi ja põhikooli lõpetamine) + AINEKAVAD ( Ajalugu, bioloogia, eesti keel, füüsika, geograafia, informaatika, matemaatika, inglise keel, inimeseõpetus, karjääriõpetus, käsitöö ja kodundus, keemia, kirjandus, loodusõpetus, tehnoloogiaõpetus, vene keel, ühiskonnaõpetus)

Vastse-Kuuste Kooli  KODUKORD + LISAD

Vastse-Kuuste Kooli  PÕHIMÄÄRUS (RT IV.21.11.2012,4)

Vastse-Kuuste Kooli ARENGUKAVA aastateks 2016 - 2020 (kinnitatud Vastse-Kuuste Vallavolikogu  26.11.2015 määrus nr 10) + Vastse-Kuuste Kooli arengukava tegevuskava aastateks 2016 - 2020

Vastse-Kuuste Kooli RISKIANALÜÜS + LISAD 1-5

Vastse-Kuuste Kooli KIRJALIKE TÖÖDE VORMISTAMISE KORD

Vastse-Kuuste Kooli ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMISE KORD

Vastse-Kuuste Kooli üldine TULEOHUTUSJUHEND

Vastse-Kuuste Kooli HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE PLAAN

 Vastse-Kuuste Kooli vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljaarvamise tingimused ja kord

ÕPILASTE RAHULOLUKÜSTLUS 2016