E-päevik

Elektroonilise klassipäeviku täitmine Vastse-Kuuste Koolis
 
 • Elektrooniline klassipäevik (edaspidi E–päevik) on koolidokument, milles peetakse arvestust õpilase õppetegevuse ja õpitulemuste kohta ning mille täitmine on kohustuslik kõigile õpetajatele.
 • E-päevikut saab täita jooksva õppeaasta kestel. Pärast õppeaasta lõppu päevik arhiveeritakse. Arhiveeritud päevikus saab põhjendatud muudatusi teha vaid administraator.
 • Õpetajapäeviku dubleerimine paberkandjal pole kohustuslik, kuid õpetaja võib seda oma äranägemisel teha. Viimasel juhul tuleb järgida Isikuandemete kaitse seadust.
 • E-päeviku avamise ja sisestusandmete kannete eest vastutab kooli direktor,
            nõuetekohase täitmise jälgimise eest vastutab õppealajuhataja.
 • E-päevikusse sisenetakse isikliku parooli ja salasõnaga või ID-kaardiga, mille
            konfidentsiaalsuse tagab kasutaja. Parooli ja salasõnade avalikustamise    kahtluse korral tuleb sellest koheselt teatada   direktorile.
 • E–päevik avatakse õppeaastate kaupa.
 • Tundide sissekandmisel on õpetaja kohustatud jälgima tunni järjekorranumbri ja kasutatavate sümbolite õigsust. Sümbolite valetähenduslik kasutamine ei ole lubatud.
 • Tunnid kantakse sisse tunni toimumise päeval, paaristundide läbiviimisel märgitakse sisse mõlemad tunnid. Kannete all mõeldakse kuupäeva, tunni järjekorranumbrit, puudumiste, hilinemiste, tunni sisu, koduste ülesannete, tunnis saadud hinnete, kontrolltööde, veerandi- ja kursusehinnete, käitumis- ja hoolsushinnete või muude E-päevikus kasutatavate tähistuste märkimist.
 • E-päevikus on kasutusel järgmised hinded ja tähistused:
             Hinded: 5, 4, 3, 2, 1
0                   esitamata, tegemata töö (nt kontrolltöö)
A         arvestatud
X         periood hindamata
MA      mittearvestatud
            Käitumise ja hoolsuse hinded:
            E – eeskujulik
            H – hea
            R – rahuldav
            MR – mitterahuldav
            Hilinemine, puudumine ja muud märked:
            -         puudumise põhjus teadmata
            +         hilinemine
            H         puudumine haiguse tõttu
            T          vabastatud kehalise kasvatuse tunnist tervislikel põhjustel
            A         arsti vastuvõtul
            K         kodused põhjused
            L          lubatud lahkumine
            E         kooliesindamine (võistlused, olümpiaadid, konkursid jne)
 • Nii kodused tööd, kui ka tunni sisu tuleb märkida vastavasse lahtrisse õige kuupäevaga ja arvestusega, et need oleksid arusaadavad ka lastevanematele.
 • Kõik hinded kantakse E- päevikusse hiljemalt samal päeval, kui õpilased on oma hinde teada saanud. Hinne märgitakse töö toimumise päevale.
 • Veerandihinde panekul on õpetajal õigus arvestada kontrolltööde suuremat kaalu ning õpetaja ei pea juhinduma keskmisest hindest.
 • Puudutud tunnid märgistatakse klassijuhataja poolt puudumise põhjuse teadasaamise järgselt.
 • Kõikidel õpetajatel on võimalus jätta oma õppegrupis olevatele õpilastele märkuseid ja vanematele teateid. Klassijuhatajal on võimalus oma klassi foorumi kaudu jätta teateid vanematele ja õpilastele.