Arenguvestlused

Vastse-Kuuste Koolis on alanud järjekordne arenguvestluste voor. Mis on arenguvestlus ja miks on arenguvestlust vaja?

Põhikooli-ja gümnaasiumiseadus. Õpilase arengu toetamine, § 37

(3) Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides.

(4) Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja piiratud teovõimega õpilase puhul vanem. Kui kool ei ole saanud koolikohustusliku õpilase vanemaga kontakti, et leppida kokku arenguvestluse aeg või vanem ei ole teistkordselt ilmunud arenguvestlusele kokkulepitud ajal, teavitab kool sellest õpilase elukohajärgset valla-või linnavalitsust, kes korraldab vajaduse korral lapse õiguste kaitsmiseks vajalike meetmete rakendamise.

(5) Arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule.

https://www.riigiteataja.ee/akt/13337919

Mis on arenguvestlus?

Iga laps tahab koolis hästi toime tulla ja tubli olla, vajab, et teda märgataks ja ta edusamme tunnustataks, samuti on tal vahel tarvis julgustust või lihtsalt võimalust abi paluda. Et elutempo on väga kiire nii koduses ringis kui koolis, on mõnikord hädasti vaja aeg maha võtta, lihtsalt istuda ja omavahel rääkida – rääkida sellest, mis on lapsele tähtis. Sellise aja ja võimaluse annavad koolis korraldatavad arenguvestlused. Arenguvestlus on usalduslik ja dokumenteeritud jutuajamine õpilase, tema vanemate ja klassijuhataja vahel, mille juures keskne roll on lapsel.

Lapsel on võimalik teada anda, mis teda koolis või kodus segab ja häirib, või vastupidi, mida heaks ja tähtsaks peab. Nii vanematel kui õpetajal on võimalus lapse muredest ja rõõmudest teada saada, seega tõhusam teda aidata.

Info liikumine kodu ja kooli vahel ning ühiste eesmärkide selgus aitab ära hoida koolis ja koduses elus tekkida võivaid pingeid ning vastastikusi mittemõistmisi. Nii on arenguvestlus väga vajalik lapse võimalike probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks.


Arenguvestluse eesmärgid

Arenguvestluste põhiline eesmärk on lapse arengu igakülgne toetamine kodu ja kooli vahelises koostöös. Õpilase anded, kalduvused ja eeldused ei pruugi ilmneda kodus ja koolis ühtemoodi, kuid kui kumbki pool on neist teadlik, võivad ühises arutelus selguda head võimalused lapse võimete edasiarendamiseks ja realiseerimiseks.

Arenguvestluste kitsamad eesmärgid on:

 • aidata õpilasel analüüsida ning hinnata oma edusamme, õpitulemusi ja käitumist;
 • aidata tal koostada järgmiseks õppeperioodiks plaan, kuidas ületada võimalikke raskusi või mida teha oma annete arendamisel;
 • leppida lapsega kokku tema järgneva õppeperioodi eesmärkides, et kool ja kodu teda nende saavutamisel võimalikult palju toetada saaksid;
 • aidata lapsel saavutada kõrget enesehinnangut ja väärikustunnet;
 • luua ja hoida häid suhteid kooli, õpilaste ning lapsevanemate vahel;
 • ennetada tekkida võivaid probleeme lapse käitumises, õppimises ja arengus;
 • nõustada ja aidata last ning lapsevanemaid õppimise, õpetamise ja kasvatamise valdkondades;
 • suunata õpilast ise analüüsima, hindama ja kavandama oma tegevust;
 • õpetada last ise vastutama ja oma õppetööd jälgima;
 • suunata last üha julgemini eesmärke püstitama ja neid saavutama;
 • aidata õpilast edasise haridustee planeerimisel;
 • saada vastastikust tagasisidet lapse arengu toetamiseks.

Et laps veedab peaaegu poole oma ärkvelolekuajast koolis, on kodu kõrval just kool järgmine mõjukas tegur tema arengus. Kui tahame ta edasijõudmist maksimaalselt soodustada ja sellele kaasa aidata, tuleb teha koostööd kooli ja kodu vahel. Iga laps on ju individuaalne ja omanäoline, teda ei saa ega tohi valada teistega täpselt ühesuguse vormi järgi. Sellepärast on õpetajatele oluline õppida last tundma ka väljaspool koolitundi, saada teada, kuidas ta käitub kodus, millised on tema suhted vanematega, millised on tema koolivälised huvid, kas ta leiab kergesti sõpru jne. Vanemad omakorda on huvitatud tagasisidest lapse õppimise ja käitumise kohta koolis: mõnigi kord võib laps näidata end kooli-ja kodukeskkonnas sootuks erinevast küljest. Ka saavad lapsevanemad palju ära teha oma lapse võimalike õpiraskuste ületamisel, tema suhtlemis-probleemidele lahenduse leidmisel, lihtsalt toetamisel.

Arenguvestlus on üks võimalus julgustada õpilase individuaalset potentsiaali ja arengut. Sel põhjusel on oluline pidada arenguvestlusi iga õpilasega. Õpilasel on oluline õppida eneseanalüüsi ja oskust teha tulevikuplaane. Mida teadlikum on õpilane iseendast kui õppijast, seda nauditavam ja tulemuslikum on tema jaoks õppimine.

Arenguvestluse tulemus.

Arenguvestluse lõpuks peaks jõutama kokkuleppele lapse järgmise arenguperioodi peamistes eesmärkides, nende realiseerimise meetodites ning kooli-kodu ühises strateegias lapse abistamisel. Need tulemused vormistatakse kirjalikult ja allkirjastatakse.

Arenguvestluse materjalid (õpilase analüüsileht, klassijuhataja märkmed vestluse käigus, aruanne jm), samuti vestlusel räägitu, on konfidentsiaalsed ja neid ei tohi avaldada kolmandatele isikutele ilma kõigi osapoolte eelneva nõusolekuta. Õpetaja on kohustatud arenguvestluste dokumente ja muid nende juurde kuuluvaid materjale hoidma eraldi kohas, kus need poleks kõrvalistele isikutele kättesaadavad.

Kui õpilasel ja lapsevanemal tekib kaebusi ja küsimusi arenguvestluse läbiviimise kohta või kui nad soovivad apelleerida arenguvestluse tulemust, on neil õigus pöörduda kooli juhtkonna poole.

Vastse-Kuuste Koolis oleme otsustanud, et ühe kooliastme jooksul (1.–3. kl, 4.–6. kl, 7.–9. kl) toimub vähemalt kaks arenguvestlust. Vajadusel või raskuste ilmnemisel võib arenguvestlusi korraldada ka sagedamini. Ootame lapsevanematelt head koostööd ja vastastikust usaldust.

Materjal pärineb Haridus-ja Teadusministeeriumi kodulehelt

http://www.hm.ee/

Kokku pannud Maret Raudvee