Hoolekogu

Vastse-Kuuste Kooli HOOLEKOGU

Vanemate esindajad:

 • Toomas Anni (hoolekogu esimees)
 • Martin Urm (hoolekogu aseesimees)
 • Vaike Soosaar
 • Kadi Laur
 • Siim Hani
 • Hiie Asur
 • Margus Koha
 • Anne London
 • Margit Laan
 • Lennart Liba (Põlva Vallavolikogu esindaja)
 • Kersti Lillo (õppenõukogu esindaja)
 • Mariel Urm (9. klassi õpilane, õpilasesinduse esindaja)

 Alus: Põlva Vallavalitsuse 18.10.2022 korraldus nr 2-3/471 "Põlva valla üldhariduskoolide, koolieelsete asutuste ja huvikoolide  hoolekogude koosseisude kinnitamine".

Hoolekogu koosoleku ajad: 15.11.2022; 17.01.2023; 30.05.2023; 29.08.2023