Kool

Vastse-Kuuste Kool on kool:

● kus  alates 01.09.2022 õpib 95 õpilast;
● kus õppetunde annab 19 õpetajat;
● kus pikapäevarühmas aitab lastel õppida 3 kasvatajat;
● kus huviringide tööd juhib 7 ringijuhti (pallimängud, robootikaring, joonistamisring, lauamängud, vibutrenn,  mudilaskoor,  noorkotkad ja kodutütred, tants);
● kus  kooli abipersonal aitab kaasa, et õppimine ja õpetamine hästi toimiksid.

 MEIE MISSIOON

Parimate võimaluste loomine põhihariduse omandamiseks vastavalt iga õpilase võimetele.

MEIE VÄÄRTUSED

LOOVUS, TARKUS, AVATUS, ETTEVÕTLIKKUS              

 

 

 

L

O

O

V

U

S

 

 

 

 

 

 

T

A

R

K

U

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

V

A

T

U

S

 

 

 

E

T

T

E

V

Õ

T

L

I

K

K

U

S

 

Väärtus

Mis?

Kuidas?

Loovus

Oskus lahendada probleeme mistahes eluvaldkonnas.

Leidlikkus, originaalsus, erinevus üldkehtivast.

Rõõmupakkuv tegevus, koos tegutsemine.

Sisemine motivatsioon, uudishimu, enesekindlus.

Kooli ühisüritused (jõuluetendused, EV aastapäeva tähistamine, koolikontserdid jms); mitmekesised huviringid; loovtööd II kooliastmes; erinevad konkursid; uurimuslikud ja loovad õpiülesanded.

Tarkus

Aktiivne osalemine ja eduelamus õppetöös.

Huvi erinevate valdkondade ja maailmas toimuva vastu.

Silmaringi laiendamine.

Oskus kujundada oma seisukohta mitmest allikast saadud info põhjal. 

Oskus iseseisvalt õppida. 

Õpilaste ja personali tunnustamine.

Huvitavad ainetunnid; jõukohaste õpiülesannete pakkumine; õpiabi ümarlauad; ainenädalad ja –päevad; aineolümpiaadid, konkursid; õppekäigud, ekskursioonid, muuseumikülastused; tunnustamine nii eduka õppimise kui ka kooli esindamise eest; personali tunnustamine.

Avatus

Lugupidav ja hooliv suhtumine endasse ja koolikaaslastesse, kooli töötajatesse, kaaskodanikesse ning kooli varasse.

Teadmistejanu.

Oskus kriitiliselt mõelda.

Koostöövalmidus.

Elujaatav ja rõõmsameelne suhtumine.

Ausus enda ja teiste suhtes.

Julgus tunnistada eksimusi ja vastutada oma tegude eest.

Julgus avaldada oma arvamust ning sekkuda ülekohtu puhul.

Kooli igapäevane tegevus, kooli kodukorra reeglite täitmine, viisakusreeglite õpetamine ja harjutamine, kooli personali hea eeskuju; läbivad teemad; arutelud (hommikuringi vestlused I kooliastmes, aine- ja klassijuhatajatundides); rahuloluküsitlused; arenguvestlused; õpetajate eeskuju; koostöö (raamatukogu, kultuurimaja, lasteaed Kaari, Maarja küla jt); maakondlikud ja vabariiklikud infopäevad, konverentsid; külalislektorid.

Ettevõtlikkus

Tahe osa võtta koolielust, muuta koolielu paremaks ja huvitavamaks.

Lisaressursside leidmine.

Hooliv suhtumine enda ja kaaslaste tervisesse ning ümbritsevasse keskkonda.

Õpilasenduse töö; kooliümbruse heakorrastamine kevadel; kooli ühisüritustel osalemine; aktiivne sporditegevus (treeningud, võistlused, laagrid, matkad jm); Kodutütarde ja Noorte Kotkaste rühma tegevus; rahvusvahelised projektid; heategevusmüügid ja annetamine.