Puudumisest teatamine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
(Vastu võetud 09.06.2010 RT I 2010, 41, 240 jõustumine 01.09.2010) § 36.
Koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest teavitamine

1) Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest.

2) Kui koolitöötajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

3) Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Sellisel juhul on valla- või linnavalitsus kohustatud korraldama meetmete rakendamise puudumise põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

 Pikemaajalise (neli või enam päeva) puudumise korral (v.a. haigus) esitab õpilane vähemalt 10 päeva enne puudumist juhtkonnale vastava TAOTLUSE (kliki siia, et näha taotlust), millel on iga aineõpetaja saanud võimaluse oma arvamust avaldada. Nõue kehtib ka siis, kui õpilane esindab kooli või maakonda või riiki või kui ta on puudumiseks saanud direktsiooni loa mingi organisatsiooni taotluse alusel. Üldjuhul kool ei poolda turismireise õppetöö ajal.