Olulised käitumisjuhised

Head Vastse-Kuuste Kooli lapsevanemad!

Kuigi uus kooliaasta algas meil tavapärases kontaktõppes, on murettekitav viimastel nädalatel suurenenud tavapäraste viirushaiguste  ja ka koroona-viiruse levik. Turvalisuse tagamiseks ja nakatumisohu vähendamiseks peame kõik ühiselt rakendama ettevaatusabinõusid.

Terviseameti esitatud teadusuuringutele tuginedes esineb põhikooliealistel lastel täiskasvanutega võrreldes COVID-19 haigust pigem harva ning ka haiguse ülekandumine koolikeskkonnas lapselt lapsele on pigem harv (vt Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse koostatud riskihinnang: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmissionAugust%202020.pdf). See tähendab, et koolikeskkonnas on peamiseks riskiallikaks täiskasvanud.  Seepärast me lapsevanemaid ja võõraid reeglina koolimajja ei luba. Juhul, kui see on vältimatult vajalik, tuleb kohtumine eelnevalt juhtkonna või klassijuhatajaga kokku leppida. Lastevanemate üldkoosolek jääb sügisperioodil ära. Klassikoosolekud toimuvad kokkuleppel klassijuhatajatega, vajadusel võib kasutada ka distantsvormi. Samuti kaalume põhjalikult, millistel üritustel väljaspool kooli osaleme.

Soovitame lastel kooli tulla jalgsi, jalg- või tõukerattaga. Kui ühistranspordi kasutamine on siiski vajalik, on soovitav kasutada maski. Nakatumisohu vähendamiseks suuname õpilased vahetundide ajal õue, tuulutame klassiruume ja viisime sisse kaks söögivahetundi. Pikapäevarühma palume jääda ainult neil õpilastel, kes kasutavad sõiduks koolibussi. Kui laps läheb peale tundide lõppu Vastse-Kuuste noortekeskusesse, siis sealt suundub ta otse koju või koolibussile. Kaupluse külastamine on lubatud ainult pärast koolipäeva lõppu.

Kui nakatumine Põlvamaal suureneb, siis õpilased enam ainekabinettide vahel ei liigu, vaid õpetajad hakkavad käima nn koduklassides.  Vajalikud puhastus- ja desinfitseerimisvahendid on olemas ja kättesaadavad. Koristusteenindajad teevad ka desinfitseerimistoiminguid.

Olulised käitumisjuhised

Isegi kergemate haigustunnustega tuleb jääda koju.

Teavitage lapse klassijuhatajat ning võtke ühendust oma perearstiga. Koolil on õigus võimaliku nakkusohu ära hoidmiseks ka kergemate haigustunnustega õpilane koju saata. Teavitame sellest lapsevanemat ja lepime kokku, kuidas laps koju saab ning kas seal on talle tagatud vajalik järelevalve.  

 Jätkuvalt on oluline hoida distantsi ja puhastada (pesta, desinfitseerida) sageli oma käsi. Koolis on loodud õpilastele selleks võimalused, kuid tähtis on jälgida samu printsiipe ka väljaspool koolimaja. Õpilastel, kes soovivad kasutada koolimajas maski või kindaid, peavad need olema endal kaasas.

Kui perearst on saatnud lapse või pereliikme testima, siis tuleb kindlasti kodus olla kuni testitulemuse teadasaamiseni. Juhul kui testitulemus on positiivne, annab Terviseamet nii nakatunule, tema perele kui teistele nakatunuga kokku puutunud isikutele (sh koolile) edasised käitumisjuhised. Olenemata sellest, et ka Terviseamet teavitab kooli nakatumisjuhtumist, palume lapsevanematel informeerida klassijuhatajat lapse nakatumisest. Kool loob omalt poolt võimaluse osaleda koduse isolatsiooni ajal õppetöös, juhul kui tervislik seisund seda lubab.

 Kui selgub, et koolis on käinud mõni nakatunud õpilane või töötaja, siis saadetakse kaheks nädalaks distantsõppele kõik need inimesed, kes on nakatunuga kokku puutunud (st klassikaaslased, lähikolleegid, erinevates rühmatundides koos nakatunuga ühes klassiruumis viibinud isikud jne). Informatsioon lapsevanema ja kooli vahel liigub läbi klassijuhatajate. Seetõttu palume veelkord klassijuhatajaid erinevatest riskidest koheselt informeerida. Klassikaaslaste jt koolis nakatunuga kokkupuutunud isikute teavitamisel ollakse delikaatsed – ei mainita haigestunu nime jm andmeid, mis teda äratuntavaks teeks.

Eelistage puhkust Eestis ja võimalusel vältige reisimist välismaale. Puhkuseplaane tehes tuleb arvestada, et olukord muutub väga kiiresti ning väikese riskitasemega riigid võivad loetud päevade või nädalatega muutuda suure riskitasemega riikideks, kust kodumaale naastes tuleb jääda 14-päevaks eneseisolatsiooni.

Soovitusi lastega koroonaviirusest rääkimiseks: https://www.innove.ee/blogi/innove-rajaleidja-kuidas-raakida-lastega-koroonaviirusest/

Kool lähtub oma tegevuses nii haridusministeeriumi kui ka terviseameti juhistest ning juhtnöörid täpsustuvad vastavalt olukorrale.

 

Inge Kalle

Vastse-Kuuste Kooli direktor